Privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Is opgesteld ter bescherming van persoonsgegevens en privacy. Er wordt gehouden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Ik, Kim de Klein van De Bewustzijn Praktijk, doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen en ik ga daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Graag informeer ik je over je rechten en mijn plicht op grond van bovengenoemde wet.

Doel verwerking cliëntgegevens
De onderstaande persoonsgegevens zijn nodig om gezamenlijk te kunnen besluiten of ik je kan begeleiden bij jouw coaching- en therapievraag. Je contactgegevens worden enkel en alleen gebruikt door mij gebruikt voor contact over afspraken en/of vragen en de facturatie. De overige gegevens worden door mij gebruikt ten behoeve van het begeleidingstraject. De gegevens worden door mij niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Informatieverstrekking
Voorafgaand aan de start van een mogelijk begeleidingstraject ontvang je van mij twee documenten: een intakeformulier en een toestemmingsverklaring.

Intakeformulier
Het intakeformulier ontvang ik graag ingevuld naar waarheid retour. De gegevens die ik onder andere van je wil weten zijn:

 • Personalia.
 • Contactgegevens.
 • Naam zorgverzekeraar.
 • Naam huisarts en eventuele andere behandelaren.
 • Medicatie en verslaving.
 • Eerdere coaching- en therapie ervaring.

Voor mij is het verder met name van belang om de volgende aandoeningen te weten en ik wil je vragen om deze duidelijk bij mij aan te geven wanneer hier sprake van is:

 • Hart- en vaataandoeningen.
 • Hoge bloeddruk.
 • Aandoeningen van longen of ademweg.
 • Epileptische aanvallen.
 • Geestelijke aandoeningen waarvoor opname of behandeling door een psychiater noodzakelijk was. Hierbij valt te denken aan borderline stoornis, psychosen, schizofrenie, manische depressiviteit. De reden hiervoor is dat overleg met een behandelend arts/psychiater en/of overige therapeuten bij deze aandoeningen noodzakelijk is. Je stelt na overleg met de behandelend arts/psychiater en/of overige therapeuten mij op de hoogte van de uitslag van dit gesprek.

Toestemmingsverklaring
Voorafgaand aan het intakegesprek ontvang van je van mij een toestemmingsverklaring. In de toestemmingverklaring geef je mij op voorwaarden toestemming of geen toestemming om jouw gegevens te verwerken.

Verstrekking cliëntgegevens aan derden

Wanneer je in behandeling bent bij een behandelende arts/psychiater en/of overige therapeuten, dan ligt de verantwoordelijkheid bij jou om de behandelend arts/psychiater en/of overige therapeuten te informeren over het begeleidingstraject die wij aangaan. Waar nodig zal, na akkoord van jou en aansluitend op jouw coaching- en therapievraag, samengewerkt geworden door verschillende disciplines. Het delen van informatie kan deel uitmaken van een multidisciplinair begeleidingstraject, wanneer jij daarvoor toestemming geeft.

Bewaartermijn cliëntgegevens
Wanneer je besluit om geen begeleidingstraject te starten, dan zal ik je gegevens direct na het intakegesprek verwijderen. Indien je wel besluit om een begeleidingstraject te starten, dan bewaar en archiveer ik je gegevens gedurende de periode van het begeleidingstraject tot op het moment dat wij deze gezamenlijk hebben afgesloten. Daarna zal ik je gegevens in het kader van de AVG verwijderen.

Inzage cliëntgegevens
Als cliënt heb je het recht om jouw gegevens in te zien, aan te passen en te verwijderen. Dit kan echter alleen wanneer je hiervoor een afspraak met mij hebt gemaakt en je jezelf kunt kan legitimeren.

Beveiliging cliëntgegevens

Ik heb technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Jouw gegevens staan opgeslagen in een beveiligde digitale omgeving.

Heb je hierover vragen? Neem dan gerust contact met mij op. Ik ben telefonisch te bereiken op 06-13538111 en per email via info@debewustzijnpraktijk.nl.